Foto von Shuoguo Zhang

M.Sc. Shuoguo Zhang

2020

Zeitschriftenartikel

  • Zhang, Chi; Rezavand, Massoud; Zhu, Yujie; Yu, Yongchuan; Wu, Dong; Zhang, Wenbin; Zhang, Shuoguo; Wang, Jianhang; Hu, Xiangyu: SPHinXsys: An open-source meshless, multi-resolution and multi-physics library. Software Impacts 6, 2020, 100033 mehr… BibTeX Volltext ( DOI ) Volltext (mediaTUM)