Team

Leiter: PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu

Teamassistenten:

Former members:

  • Xiuxiu Lyu, M. Sc.
  • Shucheng Pan, M. Sc.
  • Dr.-Ing. Yuxuan Zhang
  • Dr.-Ing. Rongzhong Huang
  • Zhe Ji, M. Sc.
  • Jianhang Wang, M. Sc.
  • Yujie Zhu, M. Sc.
  • Massoud Rezavand, M.Sc.